Apostem per la transparència i la bona gestió 

Responem a un compromís d’integritat amb les persones usuàries, voluntàries, donants i amb la societat en general. En aquest apartat pots trobar:

  • Informació sobre l’activitat que duem a terme
  • Informació econòmica
  • Informació institucional
  • Normes i bones pràctiques que regeixen la nostra activitat diària
Estatuts
Estructura organitzativa
Codi ètic
A la Fundació de l’Esperança ens hem adherit al Codi Ètic de la Fundació ”la Caixa”, que recull els valors ètics, els principis d’actuació i les pautes de conducta que guien la nostra activitat amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència per mitjà de la pràctica de conductes íntegres i ètiques.

Guía etica
Guía etica

Política de Protecció a la Infància
La Política de protecció a la infància té per objectiu generar una cultura de prevenció, protecció i bon tracte als infants i joves atesos. La política estableix uns estàndards de conducta que tothom, personal tècnic i voluntariat, ha de seguir en el tracte amb menors, a més d’establir protocols de detecció i notificació en cas de sospita o certesa de situacions d’abús o maltractament.

Política Protecció Infància

Fundacio