Informació legal del portal web

La Fundació de l’Esperança és l’entitat titular de la present pàgina web o portal fundacioesperanca.org (d’ara endavant, “el Lloc web”).

L’accés al portal de la Fundació de l’Esperança i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en la present política de privacitat. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i dels serveis que en el seu cas es puguin oferir des d’aquest portal.

Validesa de la informació i els continguts

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de l’última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de l’última actualització. La Fundació de l’Esperança es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment; en aquest cas, entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquesta data.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, si escau, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d’oferta vinculant. La Fundació de l’Esperança es reserva el dret a introduir modificacions o ometre de manera parcial o total els actuals continguts del portal quan ho consideri oportú, així com impedir-ne o restringir-ne l’accés de manera temporal o permanent.

El Lloc web pot permetre als usuaris introduir continguts. La Fundació de l’Esperança es reserva el dret a no publicar, retirar o eliminar tots els continguts que consideri incorrectes, inexactes o contraris a aquest avís legal.

Els usuaris no podran incloure en el Lloc web continguts referits a confessions religioses o idees polítiques (incloses declaracions i símbols de partits polítics i organitzacions religioses), ni antisocials, ni ofensius a valors culturals o religiosos, provocatius, despectius, violents, obscens, sexuals i/o de grups que no són socialment acceptables o són il·legals, així com qualsevol altre contingut que pugui ferir la sensibilitat de terceres persones, vulnerar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la normativa aplicable i/o els establerts en la legislació sobre drets dels consumidors i usuaris, sobre la protecció de la infància i la joventut, constituir o suposar una intromissió en la intimitat personal o familiar de les persones físiques o violació del dret a l’honor de tercers o del secret de les comunicacions. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les opinions emeses així com de la seva veracitat, exactitud i/o licitud.

La inclusió de continguts subjectes a drets d’autor i a drets d’imatge resta condicionat al fet que l’usuari ostenti legitimació suficient i obtingui les autoritzacions necessàries perquè el contingut pugui ser utilitzat, tant per ell mateix com per la resta d’usuaris, en els termes previstos en aquestes condicions d’ús i que la seva utilització no suposi la vulneració de cap previsió legal, contracte, dret o propietat de tercers, ni de cap manera suposi competència deslleial.

En conseqüència, si s’inclouen continguts en el Lloc web s’entendrà que l’usuari que els inclou compta amb l’esmentada legitimació.

Política de privacitat i protecció de dades

La Fundació de l’Esperança compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. La Fundació de l’Esperança ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan se sol·liciti l’emplenament d’un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà l’usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades amb l’expressada finalitat, i sempre amb el consentiment de l’usuari.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

La pàgina web de la Fundació de l’Esperança disposa de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a la nostra pàgina web que puguin servir per personalitzar el seu accés en successives visites, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació efectuada o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies de la Fundació de l’Esperança resta subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’això, la Fundació de l’Esperança informarà de les cookies que utilitza en el seu lloc web (“Política de cookies”) i, quan calgui, sol·licitarà el seu consentiment per poder utilitzar-les.

Portals mòbils i geolocalització

 

La pàgina web està adaptada per ser utilitzada en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixi ni sigui exacte al del portal.

Així mateix, la pàgina web adaptada per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, amb la finalitat de determinar la ubicació de l’esmentat dispositiu en cada moment. D’aquesta manera, podrà accedir als serveis que requereixin geolocalització i que la Fundació de l’Esperança tingui disponibles.

L’accés als serveis esmentats requerirà l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, la qual podrà desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal de la Fundació de l’Esperança, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que aquestes contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals aquesta o les empreses del seu grup són titulars o legítimes llicenciatàries.

La Fundació de l’Esperança no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal quan la seva titularitat no li correspongui ni tampoc correspongui a les empreses del seu grup.

Usos prohibits i permesos

Es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció digna de sanció per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la Fundació de l’Esperança. Especialment, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni de manera total o parcial. En cap cas això significarà una autorització o llicència sobre els seus drets de propietat.

Es prohibeix, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi la Fundació de l’Esperança, establir enllaços, o hipervincles, des de portals o llocs web de tercers a pàgines del seu lloc web diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL (fundacioesperanca.org), o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les seves pàgines web o la informació que aquestes continguin sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

La Fundació de l’Esperança no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts a les pàgines del seu lloc web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

La Fundació de l’Esperança no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del seu portal mitjançant enllaços o hipervincles, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços o hipervincles al seu lloc web o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius de la Fundació de l’Esperança, excepte que aquesta ho autoritzi de manera expressa.

La Fundació de l’Esperança i els seus proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat en relació amb la informació, els continguts de tot tipus, els productes i serveis oferts o prestats a través del seu lloc web per terceres persones o entitats i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que concerneixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulti d’aplicació; i (viii) qualsevol decisió presa amb dependència de la informació subministrada a través d’aquest portal.

Ni la Fundació de l’Esperança ni els proveïdors d’informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web de la Fundació de l’Esperança; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La Fundació de l’Esperança no es fa responsable de les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre la versió publicada en els seus documents impresos i la versió electrònica d’aquests publicada a la seva pàgina web.