Informació legal sobre la Fundació de l’Esperança

La Fundació de l’Esperança, amb NIF G-66063199, consta inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2.774, i té el domicili social a Barcelona, Palma de Sant Just, 4, baixos, codi postal 08002.

La Fundació de l’Esperança orienta la seva activitat principal a l’atenció integral a les persones en situació de pobresa i/o exclusió social, o persones en situació de vulnerabilitat, i li és pròpia qualsevol activitat que, tot i que indirectament, sigui ordenada cap a aquestes finalitats de conformitat amb allò que disposa la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.