Tractament de dades personals

Les entitats responsables del tractament de les seves dades personals son:
a) Fundació de l’Esperança amb NIF G-660633199 i domicili en Barcelona en C/ Palma de Sant Just, 4, 08002.
b) Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, amb NIF G-58899998 i domicili a la plaça de Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears).
Aquestes entitats (d’ara endavant les “Entitats”) son coresponsables del tractament de les seves dades.

Tipus de dades personals que es tractaran

– Totes les dades, seves, i/o dels seus fills i/o tutelats que vostè ens faciliti (en endavant, Dades Personals) en el moment de prestar la seva autorització en favor de les Entitats.
– Aquelles Dades Personals que ens faciliti durant la tramitació i gestió de la seva autorització en favor de les Entitats.
– Dades personals que vostè ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per gestionar la autorització. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la xarxa social o aplicació esmentada.

Vostè garanteix que indica només dades personals certes i actualitzades.

CONSENTIMENT per al tractament amb finalitats de gestió

Vostè CONSENT de FORMA EXPRESSA que les Entitats tractin les Dades Personals amb la finalitat de gestionar i tramitar la seva autorització en favor de les Entitats.
El tractament de les Dades Personals per tramitat l’ autorització està legitimat pel consentiment que vostè ens atorga. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment. Aquesta revocació no afectarà la licitud dels tractaments efectuats anteriorment a la revocació, i pot comportar que les Entitats no puguin atendre correctament la seva autorització, o que aquesta es vegi afectada per aquesta revocació.

Tractament amb finalitats regulatòries

Les Entitats també tractaran les Dades Personals que siguin necessàries per complir les seves obligacions legals i/o regulatòries, com les que estableix la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme o la normativa tributària, per al qual està legitimada. De la mateixa manera, les Dades Personals es podran comunicar a administracions públiques i a autoritats de control espanyoles i europees, per al compliment de les obligacions legals i/o regulatòries que li resultin exigibles.

Decisions individuals automatitzades

Les Entitats no adopten decisions que el puguin afectar significativament basades únicament en el tractament automatitzat de les Dades Personals. Tots els processos de presa de decisions de les Entitats relacionades amb la seva autorització es realitzen amb intervenció humana.

Cessions de dades personals a tercers

Les Entitats no realitzaran cessions de Dades Personals a tercers sense obtenir-ne prèviament el consentiment, excepte les que siguin necessàries per complir les obligacions legals a les quals les Entitats estiguin subjectes en cada moment per la seva naturalesa i activitat.

Transferències internacionals

Les Entitats tenen contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea. La contractació d’aquests serveis compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, aplicant a la transferència de dades les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.
Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

Drets

Vostè pot retirar el consentiment atorgat, com també exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Delegat de Protecció de Dades

Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, vostè pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal Avinguda Diagonal, 621 – 629, 08028 Barcelona, o a l’adreça electrònica, en el cas que la petició s’adreci a Fundació de l’Esperança [email protected], i el en cas que la petició s’adreci a Fundació Bancària “la Caixa” [email protected]

Reclamacions

Si considera que el tractament de les Dades Personals vulnera la normativa o l’establert en el present document, pot presentar una reclamació:
– Al nostre Delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.
– Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà de la seva seu electrònica o la seva adreça postal.

Conservació de dades

Les Dades Personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb les Entitats i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran amb l’únic efecte d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de les Entitats. Quan hagin finalitzat els terminis de prescripció esmentats, les Dades Personals s’eliminaran o, alternativament, s’anonimitzaran.